Gelir Kaynakları

Geri

MARTAB Tüzüğü / Madde 25

- Üye mahalli idarelerden olan İl Özel İdaresi her yıl bir önceki yıla ait kesinleşenbütçelerinin %0,01'ini (binde birini), belediye ve köyler ise her yıl bir önceki yıla ait kesinleşen bütçelerinin %0,05'ini (binde beşini) birlik faaliyet giderlerine katılım payı olarak birliğe öderler.(*)

- Birliğin görev ve yetki alanındaki konaklama tesisleri, üye mahalli idarelerin ödediği aidatın üçte birinden az olmamak üzere konaklama tesislerinin yatak sayıları, deniz turizmi tesislerinin ise bağlama kapasiteleri dikkate alınarak birlik meclisince belirlenecek miktarda üyelik aidatı öderler. (**)

- 5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu'nun "Turizm altyapı hizmet birlikleri"yle ilgili Ek 1. maddesinin (28/12/2006-5571/27 md.) 2. bendine göre;

Üye olmayan diğer turizm tesisleri ve hizmetten yararlananlar, birlik meclisince belirlenecek miktarda katılım payı veya ücreti öder.

* Mali yükümlülüklerini yerine getirmeyen üye mahalli idarelerin ödemeleri gerekli miktar birliğin başvurusu üzerine bu idarelere gelen bütçe vergi gelirleri tahsilatı toplamı üzerinden ayrılan paydan, dağıtımı yapan kuruluş tarafından kesilerek birliğe ödenir.

** Yükümlülüklerini yerine getirmeyen tesisler hakkında 6183 sayılı kanuna göre tahsilat yapılır.