Olağan Birlik Toplantısı 5 Kasım Cuma Günü Gerçekleştirilecektir

Birliğimizin önem arz eden aşağıda yazılı konularını görüşerek karara bağlamak üzere, 05.11.2010 Cuma günü saat 16.00‟da, Maritim Hotel Grand Azur toplantı salonunda olağan birlik toplantısı yapılacaktır.

OLAĞAN TOPLANTI GÜNDEMİ

05.11.2010 Saat 16:00

1- Açılış- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

2-Yoklama

3- 2010 yılı Faaliyet raporunun görüşülüp karara bağlanması,

4- Birliğin 2011 yılı bütçesi ve takip eden iki yıllık bütçelerin (2012–2013) görüşülerek karara bağlanması,

5- 2011 yılı Bütçe Kararnamesinin görüşülerek karara bağlanması,

6- 2011 yılı Yatırım Programının görüşülerek karara bağlanması,

7- 5355 Sayılı Kanunun 9. maddesinde sayılan Birlik Meclisinin görev ve yetkileri arasında yer alan “Taşınmaz mal alımına, satımına, kiralanmasına ve takasına karar vermek” hükmü gereğince Birliğimiz için hizmet binası kiralanması konusunun görüşülerek karara bağlanması;

8- 5355 Sayılı Kanunun 22. maddesi “Birliklerde, teşkilât ve personel istihdamı konularında bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde Belediye Kanunu ile Belediye Kanununa aykırı olmamak kaydıyla birlik tüzüğü hükümleri uygulanır.” hükmü gereğince Belediye Kanunun 49. maddesi gereği Teknik Personel Kadrolarına alınacak sözleşmeli personelin ücretlerinin belirlenmesi,

9- İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 31.10.2005 tarih ve 11493 sayılı Genelgelerinin Dördüncü fıkrasında “Avukat, mimar, mühendis (inşaat mühendisi ve harita mühendisi olmak kaydıyla) ve veteriner kadrosu bulunmayan veya işlerin azlığı nedeniyle bu unvanlarda kadrolu personel istihdamına ihtiyaç duyulmayan belediyelerde, bu hizmetlerin yürütülmesi amacıyla, haftanın ya da ayın belirli gün veya saatlerinde kısmi zamanlı olarak sözleşme ile personel çalıştırılabilir. “ hükmü gereğince 1 adet kısmi zamanlı (01.01.2011 – 31.12.2011 tarihleri arasında) Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü genelgelerinin ekli tabloda gösterilen Kısmi Zamanlı Avukat için ön görülen ücret tavanını aşmamak üzere ücret tespiti yapılması,

10- Büro hizmetlerinde iş ve işlemlerini takip etmek üzere 4857 Sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde Birliğimizin Norm Kadro standartları cetvellerinde belirlenen memur norm kadro standardı toplamının %40 „na isabet eden 60 adam/ay geçici işçinin 2011 Mali Yılı içerisinde çalıştırılması konusunun görüşülmesi

11-5355 Sayılı Mahalli İdareler Birlikleri Kanunun Ek 1. maddesinin ikinci bendinde “Birliğin görev ve yetki alanında bulunan konaklama tesisleri, üye mahalli idarelerin ödediği aidatın üçte birinden az olmamak üzere konaklama tesislerinin yatak sayıları, deniz turizmi tesislerinin ise bağlama kapasiteleri dikkate alınarak birlik meclisince belirlenecek miktarda üyelik aidatı öder. Üye olmayan diğer turizm tesisleri ve hizmetten yararlananlar, birlik meclisince belirlenecek miktarda katılım payı veya ücreti öder.” hükmü gereğince 2011 Mali yılı için Birlik çalışma alanı içinde bulunan Birlik Üyesi Turizm Belgeli Tesisler ve Birlik Üyesi olmayan ve hizmetten faydalanan tesislerden alınacak katılım paylarının belirlenmesi,

12-İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 20.06.2005 tarih ve3 2005/62 sayılı genelgeleri “....3 üncü maddesinde yurtdışı görevlendirmeler için belediye meclisinden karar alınması gerektiği belirtilmiştir. Toplantı dönemi bakımından meclis kararı alınmasına imkân bulunmadığı ve yurtdışı görevlendirmenin zorunlu olduğu hallerde, görevlendirmenin belediye başkanı tarafından yapılması ve görevlendirmeye ilişkin olarak ilk toplantısında belediye meclisine bilgi verilmesi uygun görülmüştür.” hükmü gereğince Eylül ve Ekim aylarında Polonya‟ya yapılan fuarlara Birlik Başkanlığınca görevlendirme yapılarak Birliğin tanıtımı gerçekleştirilmiştir.

13- Kapanış.

Galeri