OECD: Turizmin Gelişmesi İçin Yönetişim İlkeleri Uygulanmalı

OECD: Turizmin gelişmesi için yönetişim ilkeleri uygulanmalı

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) yayınladığı turizm raporunda, sektörün gelişimi için iyi yönetişim ilkeleri uygulanması gerektiğini vurguladı. Raporda Türkiye'nin dünyanın yedinci büyük turizm merkezi olduğu ve en fazla turizm hareketinin yaşandığı Avrupa pazarının yüzde 6'sını oluşturduğu vurgulandı. Raporda, üye ülkelerin turizm yönetimi organizasyon yapılan ile bu alanda geliştirilen öneriler sıralandı.


OECD, kamunun turizm sektörünün aktörlerini daha kapsayıcı olması gerektiği ve çevreci politikaları özendirmesi gerektiği vurgulandı.
Avrupa Birliği Komisyonu ile işbirliği içinde hazırlanan OECD raporunda, bütün ülkelerde ekonomi yönetimlerinin turizmi geliştirmeyi amaçlayan programlar uyguladığını, raporun amacının da, ülke örneklerinden yola çıkarak turizmin geliştirilmesi, bu alandaki istihdamın artırılmasıyla ilgili yeni trendleri incelemek olduğu kaydedildi.

2012 için temel risklerin küresel kriz, Kuzey Afrika (Güney Akdeniz) ülkelerinde süren karmaşa ve Japonya'da olduğu gibi afetlerin etkileri olarak sıralandığı raporda, buna rağmen hükümetlerin turizme ilgisinin sürdüğünü ve orta vade gelecek dönem için büyüme trendinin beklenebileceği anlatıldı. Raporda, ülkelere turizmin geliştirilmesi için kamu ve özel sektörün iyi yönetişim ilkelerini birlikte uygulayarak genel politika belirleme yanında yerel yönetimlere inisiyatif tanıyarak bölgesel pazarların geliştirilmesinde etkinliklerinin artırılması önerildi.


Kamu kapsayıcı bir rol üstlenmeli

Raporda, turizm sektöründe verimliliğin artırılması için rekabet düzeyinin yükseltilmesi, nitelikli personelin sağlanması için genel eğitim programlarının hayata geçirilmesinin önemine değinildi. Kamunun "kapsayıcı" rol oynaması gerektiği belirtilen raporda, kamu-özel ortaklığına dayanan yatırım programlarının etkin biçimde uygulanması, hesapverilebilirlik-sorumluluk ve verim odaklı iyi yönetişim ilkelerinin kamuya ve sektöre uygulanması ve kamunun yatay ve dikey örgütlenme içinde resmi olarak özel sektörü süreçlere katması önerildi. Ülkelere, kalkınma ve gelişmeye odaklanan genel bir turizm stratejisi hazırlaması tavsiye edilen raporda, ülkeler için genel politika tavsiyeleri; Yönetişim yaklaşımı uygulanarak, etkin ve çevreci unsurları da gözeten teşvikleri içeren, kamu-özel sektörü içine alan bütünsel bir turizm politikası belirlemeleri, kalkınmayı tamamlayıcı rolü tanımlanmış bir turizm gelişim yol haritası belirlenmesi, kamunun turizm sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli personelin yetiştirilmesi için eğitim politikasında öncü rol oynaması olarak sıralandı.
Türkiye dünyanın yedinci büyük turizm merkezi Raporun Türkiye bölümünde Türkiye turizminin sürekli bir gelişim sergilediği vurgulanarak, Türkiye turizm yönetim unsurlarına yer verildi. 2010 sonu itibariyle Türkiye'nin Avrupa turizm pazarından yüzde 6 pay aldığı ve dünyanın ise yedinci büyük turizm merkezi olduğu, GSYFTnin doğrudan olarak yüzde 2.8'ini, dolaylı etkisi dikkate alındığında da 3.6'sının turizm taralından sağlandığı, toplam istihdamın ise 3.3 milyon kişi olduğu kaydedildi.

 

Galeri