2009 Yılı Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

Martab 2009 yılı Kasım ayı Olağan Meclis Toplantısı 24 Kasım Salı günü 83 üyenin 64’ünün katılımıyla Maritim Hotel Grand Azur toplantı salonunda gerçekleştirildi. Birlik Başkanı Muhammet Ali Acar Başkanlığında, Kâtip Üyeler İsmail Nejat Özbozdağ Ve Zehra Yüzak’dan oluşan divan ile yapılan toplantıda şu kararlar görüşüldü;

1- Birlik Tüzüğünün 10. maddesi gereği 1. Başkan Vekili İdris İSPİRLİ tarafından yapılan oylama sonucunda Birliğin 2009 Yılı Faaliyet Raporu okunduğu şekliyle;  oybirliği ile kabul edilmiştir.

2- Birliğin, 2010 yılı Gider Bütçesi 1.760.338,01 TL. olarak oybirliği ile ve Gelir Bütçesi 1.760.338,01 TL. olarak oybirliği ile kabul edilmiştir

3- Birliğin, 2010 yılı Bütçe Kararnamesi Ekli cetvelde gösterildiği üzere madde madde okunarak, ad okuma suretiyle yapılan açık oylama sonucunda; oybirliği ile kabul edilmiştir.

4- Birliğin 2010 yılı Yatırım Programı yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

5- Birlik Meclisimizin 03.04.2008 tarih ve 2008/06 sayılı kararı ile 5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunun 17. maddesinin 1. bendi kapsamında oluşturulmuş olan Norm Kadro Cetvelinin Teknik Hizmetler Sınıfında yer alan mühendis kadro karşılığı 01.01.2010 -31.12.2010 tarihleri arasında 3 adet Teknik Personele Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 07.01.2009 tarih ve 147 sayılı genelgelerinin ekli tabloda gösterilen Tam zamanlı mühendis için ön görülen ücret tavanını geçmemek üzere net 1.500,00 TL. ücret ödenmesi ve sözleşme yapmak üzere Birlik Başkanına yetki verilmesi, oybirliği ile kabul edilmiştir.

6- İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 31.10.2005 tarih ve 11493 sayılı Genelgelerinin Dördüncü fıkrasında “Avukat, mimar, mühendis (inşaat mühendisi ve harita mühendisi olmak kaydıyla) ve veteriner kadrosu bulunmayan veya işlerin azlığı nedeniyle bu unvanlarda kadrolu personel istihdamına ihtiyaç duyulmayan belediyelerde, bu hizmetlerin yürütülmesi amacıyla, haftanın ya da ayın belirli gün veya saatlerinde kısmi zamanlı olarak sözleşme ile personel çalıştırılabilir. “ hükmü gereğince 1 adet kısmi zamanlı (01.01.2010 – 31.12.2010 tarihleri arasında) Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 07.01.2009 tarih ve 147 sayılı genelgelerinin ekli tabloda gösterilen Kısmi zamanlı avukat için ön görülen ücret tavanını aşmamak üzere net 665,00 TL ücret ödenmesi ve sözleşme yapmak üzere Birlik Başkanına yetki verilmesi, oybirliği ile kabul edilmiştir.

7- Büro hizmetlerinde iş ve işlemlerini takip etmek üzere 4857 Sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde Birliğimizin Norm Kadro standartları cetvellerinde belirlenen memur norm kadro standardı toplamının %40 ‘na isabet eden 60 adam/ay geçici işçinin 2010 Mali Yılı içerisinde çalıştırılması konusu oybirliği ile kabul edilmiştir.

8-5355 Sayılı Mahalli İdareler Birlikleri Kanunun Ek 1. maddesinin ikinci bendinde “Birliğin görev ve yetki alanında bulunan konaklama tesisleri, üye mahalli idarelerin ödediği aidatın üçte birinden az olmamak üzere konaklama tesislerinin yatak sayıları, deniz turizmi tesislerinin ise bağlama kapasiteleri dikkate alınarak birlik meclisince belirlenecek miktarda üyelik aidatı öder. Üye olmayan diğer turizm tesisleri ve hizmetten yararlananlar, birlik meclisince belirlenecek miktarda katılım payı veya ücreti öder.” hükmü gereğince 2010 Mali yılı için Birlik çalışma alanı içinde bulunan Birlik Üyesi Turizm Belgeli Tesisler ve Birlik Üyesi olmayan ve hizmetten faydalanan tesislerden alınacak katılım payları listede belirtildiği şekilde oy birliği ile kabul edilmiştir.

Sıra No

Tesis Türü

Birim Yatak Fiyatı

Yat/Marinalar

1

Özel Konk.Tesisisleri ve Butik Oteller

10

10

2

5 Yıldızlı Otel ve Tatil Köyleri

10

 

3

4 Yıldızlı Otel ve Tatil Köyleri

10

 

4

3 Yıldızlı Otel

10

 

5

2 Yıldızlı Otel

10

 

6

1 Yıldızlı Otel

10

 

7

Pansiyon-Apart-Motel-Kamping

10

 

8

Tesis Başına Katılım Payı/ücreti   Azami  7.500.00 TL’yi geçemez

9- İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 20.06.2005 tarih ve3 2005/62 sayılı genelgeleri “....3 üncü maddesinde yurtdışı görevlendirmeler için belediye meclisinden karar alınması gerektiği belirtilmiştir. Toplantı dönemi bakımından meclis kararı alınmasına imkan bulunmadığı ve yurtdışı görevlendirmenin zorunlu olduğu hallerde, görevlendirmenin belediye başkanı tarafından yapılması ve görevlendirmeye ilişkin olarak ilk toplantısında belediye meclisine bilgi verilmesi uygun görülmüştür.” Hükmü gereğince İngiltere ve Rodos’ta yapılan fuarlara Birlik Başkanlığınca görevlendirme yapılarak Birliğin tanıtımı gerçekleştirilmiştir. Bilgilerinize sunulur.

Galeri